Warta direct - polisy turystyczne, mieszkań i domów online

Fotolia 82934673 XS banner

ubezpieczenia on-line!

Kod rabatowy: KRAD00410000
     

WartaDirect

Fotolia 82934673 XS banner

ubezpieczenia on-line:

 

Ubezpieczenie turystyczne
"Warta Travel"

Rodzinny urlop 20% taniej !

Kup polisę Warta Travel

Informacja o ubezpieczeniu Warta Travel

Jak kupić polisę Warta Travel

 

Ubezpieczenie domów i mieszkań
"Warta dom"

Ubezpiecz mieszkanie 10% taniej !

Kup polisę Warta Dom online

Informacja o ubezpieczeniu Warta Dom

Jak kupić polisę Warta Dom

 

kODrABATOWY

Ubezpieczenie turystyczne
"Warta Travel"

Rodzinny urlop 20% taniej !

Kup polisę Warta Travel Informacje o ubezpieczeniu Warta Travel online Jak kupić polisę Warta Travel online

Kod rabatowy warta travel KRAD00410000

Kup ubezpieczenie Warta Travel online kod promocyjny KRAD00410000

 

Fotolia 68114927 XS  

Informacja o ubezpieczeniu "WARTA-TRAVEL-PLUS-direct"

Karta produktu WARTA-TRAVEL-PLUS-direct - plik do pobrania

Poniższy tekst prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia WARTA TRAVEL PLUS o symbolu C6541 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 13 marca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Travel Plus to ubezpieczenie turystyczne dostępne jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.wartadirect.pl, gwarantujące ochronę
ubezpieczeniową podczas podróży na całym świecie w ramach wybranej strefy geograficznej (opis stref znajduje się w dalszej części karty).
W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku
nawet do sumy 800 000 zł, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu, niezależnie od jego
kosztów – bez ograniczeń kwotowych – oraz usługi assistance (opis znajduje się w dalszej części karty). Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o amatorskie
uprawianie sportów (m.in. narciarstwa), uprawianie sportów ekstremalnych (np. wspinaczka górska), wykonywanie pracy za granicą, następstwa chorób
przewlekłych czy też szkody związane z działaniami wojennymi i stanem wyjątkowym.
Dodatkowo można zawrzeć ubezpieczenie rekompensujące straty finansowe wynikające z kosztów odwołania/opóźnienia lotu rejsowego, a także odwołania
uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania noclegu lub biletu podróżnego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • koszty leczenia nagłych zachorowań (poza Rzecząpospolitą Polską) i nieszczęśliwych wypadków
 • assistance Standard (doraźna pomoc medyczna, transport Ubezpieczonego, przekazanie wiadomości, wcześniejszy powrót Ubezpieczonego, odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu,
  ratownictwo oraz dwie usługi dostępne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: pomoc prawna i pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów)
 • assistance Super (powrót osób bliskich Ubezpieczonego, kontynuacja podróży, opieka nad nieletnimi dziećmi, zastępczy kierowca, odwiedziny osoby bliskiej, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji oraz dwie usługi dostępne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: pomoc finansowa i pomoc tłumacza)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć Ubezpieczonego, stały uszczerbek na zdrowiu)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
 • bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy) oraz opóźnienie dostarczenia bagażu
 • kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKI PLUS (koszty wypożyczenia nart/deski snowboardowej, koszty karnetu, rekompensata za zamknięcie tras zjazdowych)
 • koszty odwołania/opóźnienia lotu rejsowego (suma ubezpieczenia: 500 zł)
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej (max. suma ubezpieczenia: 20 000 zł)
 • koszty anulowania biletu podróżnego (max. suma ubezpieczenia: 5 000 zł)
 • koszty anulowania noclegu (max. suma ubezpieczenia: 5 000 zł)

Szczegółowy opis przedmiotu, zakresu ochrony i sum ubezpieczenia został omówiony w §1, §3, §4, §5, §9, §10, §11, §15, §16, §17, §21, §22, §23, §27, §28, §29, §33, §34, §35, §39, §40, §44, §45, §46, §50, §51 i §52 OWU.

suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • leczenia w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, innym niż Rzeczpospolita Polska
 • leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV i przenoszonych drogą płciową
 • leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego
 • zdarzeń powstałych w związku z zawodowym uprawianiem sportu
 • kosztów operacji plastycznej
 • kosztów powstałych w przypadku napadu epileptycznego
 • kosztów powstałych w przypadku zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego

Pozostałe informacje zawarte są w §6, §12, §18, §24, §30, §36 §47 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • szkody spowodowane umyślnie
 • szkody powstałe w przypadku usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa
 • szkody powstałe w związku z udziałem w zamieszkach, rozruchach, bójkach, zakłóceniach porządku publicznego z wyjątkiem działania w obronie koniecznej
 • szkody powstałe w przypadku prowadzenia środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień
 • koszty porodu i związanego z nim leczenia oraz opieki nad matką i dzieckiem, jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży
 • zdarzenia powstałe podczas przebywania przez Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich tj. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny itp.
 • zdarzenia powstałe w związku ze spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających
 • w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC w życiu prywatnym Warta nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania pracy, uprawiania sportów ekstremalnych czy
  wyczynowego uprawiania sportu

Pozostałe informacje zawarte są w §6, §12, §18, §24, §30, §36 §47 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • W wybranej strefie geograficznej:
  strefa 1 – terytorium Europy, w tym europejska część Rosji, azjatycka część Turcji i Cypr
  strefa 2 – terytorium całego świata

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:
–  opłacenie składki z góry za cały okres ubezpieczenia
–   w przypadku powstania szkody:

 • niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej lub niezwłoczne powiadomienie Centrum Obsługi Klienta Warty w celu uzyskania stosownej pomocy
 • uzyskanie dokumentacji lekarskiej wraz z diagnozą
 • uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek (np. rachunki/paragony z apteki)
 • w przypadku pokrycia kosztów we własnym zakresie niezwłoczne zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty (nie później niż w ciągu 7 dni od daty powrotu z podróży)

Szczegółowe informacje podane są w §7, §13, §19, §25, §31, §37, §42, §48, §53 OWU

 

 Przejdź do zakupu polisy online
Kod rabatowy warta travel KRAD00410000

Kup online Warta Travel 3

Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

 Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

Kup ubezpieczenie Warta Travel online kod promocyjny KRAD00410000

Fotolia 68114927 XS
Informacja o ubezpieczeniu
"WARTA-TRAVEL-PLUS-direct"

 

Karta produktu WARTA-TRAVEL-PLUS-direct - plik do pobrania

Poniższy tekst prezentuje najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i znajdują się w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia WARTA TRAVEL PLUS o symbolu C6541 (zwanych dalej OWU). Powyższe OWU obowiązują od dnia 13 marca 2018 roku.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Travel Plus to ubezpieczenie turystyczne dostępne jedynie za pośrednictwem strony internetowej www.wartadirect.pl, gwarantujące ochronę
ubezpieczeniową podczas podróży na całym świecie w ramach wybranej strefy geograficznej (opis stref znajduje się w dalszej części karty).
W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku
nawet do sumy 800 000 zł, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu, niezależnie od jego
kosztów – bez ograniczeń kwotowych – oraz usługi assistance (opis znajduje się w dalszej części karty). Umowę ubezpieczenia można rozszerzyć o amatorskie
uprawianie sportów (m.in. narciarstwa), uprawianie sportów ekstremalnych (np. wspinaczka górska), wykonywanie pracy za granicą, następstwa chorób
przewlekłych czy też szkody związane z działaniami wojennymi i stanem wyjątkowym.
Dodatkowo można zawrzeć ubezpieczenie rekompensujące straty finansowe wynikające z kosztów odwołania/opóźnienia lotu rejsowego, a także odwołania
uczestnictwa w imprezie turystycznej, anulowania noclegu lub biletu podróżnego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • koszty leczenia nagłych zachorowań (poza Rzecząpospolitą Polską) i nieszczęśliwych wypadków
 • assistance Standard (doraźna pomoc medyczna, transport Ubezpieczonego, przekazanie wiadomości, wcześniejszy powrót Ubezpieczonego, odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu,
  ratownictwo oraz dwie usługi dostępne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: pomoc prawna i pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów)
 • assistance Super (powrót osób bliskich Ubezpieczonego, kontynuacja podróży, opieka nad nieletnimi dziećmi, zastępczy kierowca, odwiedziny osoby bliskiej, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji oraz dwie usługi dostępne poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: pomoc finansowa i pomoc tłumacza)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (śmierć Ubezpieczonego, stały uszczerbek na zdrowiu)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim
 • bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy) oraz opóźnienie dostarczenia bagażu
 • kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • SKI PLUS (koszty wypożyczenia nart/deski snowboardowej, koszty karnetu, rekompensata za zamknięcie tras zjazdowych)
 • koszty odwołania/opóźnienia lotu rejsowego (suma ubezpieczenia: 500 zł)
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej (max. suma ubezpieczenia: 20 000 zł)
 • koszty anulowania biletu podróżnego (max. suma ubezpieczenia: 5 000 zł)
 • koszty anulowania noclegu (max. suma ubezpieczenia: 5 000 zł)

Szczegółowy opis przedmiotu, zakresu ochrony i sum ubezpieczenia został omówiony w §1, §3, §4, §5, §9, §10, §11, §15, §16, §17, §21, §22, §23, §27, §28, §29, §33, §34, §35, §39, §40, §44, §45, §46, §50, §51 i §52 OWU.

suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • leczenia w kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego, innym niż Rzeczpospolita Polska
 • leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV i przenoszonych drogą płciową
 • leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego
 • zdarzeń powstałych w związku z zawodowym uprawianiem sportu
 • kosztów operacji plastycznej
 • kosztów powstałych w przypadku napadu epileptycznego
 • kosztów powstałych w przypadku zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego

Pozostałe informacje zawarte są w §6, §12, §18, §24, §30, §36 §47 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • szkody spowodowane umyślnie
 • szkody powstałe w przypadku usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa
 • szkody powstałe w związku z udziałem w zamieszkach, rozruchach, bójkach, zakłóceniach porządku publicznego z wyjątkiem działania w obronie koniecznej
 • szkody powstałe w przypadku prowadzenia środków transportu bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień
 • koszty porodu i związanego z nim leczenia oraz opieki nad matką i dzieckiem, jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży
 • zdarzenia powstałe podczas przebywania przez Ubezpieczonego na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się bądź korzystania z nich tj. szlaki turystyczne, trasy zjazdowe, akweny itp.
 • zdarzenia powstałe w związku ze spożyciem alkoholu, zażyciem narkotyków lub innych środków odurzających
 • w przypadku rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o OC w życiu prywatnym Warta nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania pracy, uprawiania sportów ekstremalnych czy
  wyczynowego uprawiania sportu

Pozostałe informacje zawarte są w §6, §12, §18, §24, §30, §36 §47 OWU.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • W wybranej strefie geograficznej:
  strefa 1 – terytorium Europy, w tym europejska część Rosji, azjatycka część Turcji i Cypr
  strefa 2 – terytorium całego świata

 Co należy do obowiązków Ubezpieczonego?

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:
–  opłacenie składki z góry za cały okres ubezpieczenia
–   w przypadku powstania szkody:

 • niezwłoczne uzyskanie pomocy lekarskiej lub niezwłoczne powiadomienie Centrum Obsługi Klienta Warty w celu uzyskania stosownej pomocy
 • uzyskanie dokumentacji lekarskiej wraz z diagnozą
 • uzyskanie odpowiednich dokumentów potwierdzających nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek (np. rachunki/paragony z apteki)
 • w przypadku pokrycia kosztów we własnym zakresie niezwłoczne zgłoszenie szkody do Centrum Obsługi Klienta Warty (nie później niż w ciągu 7 dni od daty powrotu z podróży)

Szczegółowe informacje podane są w §7, §13, §19, §25, §31, §37, §42, §48, §53 OWU

 

 

 Przejdź do zakupu polisy online
kod promocyjny Warta: KRAD00410000 = 10% zniżki

Kup online Warta Travel 3

Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

 Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

Procedura zakupu polisy "Warta Travel"

Przeczytaj to przed wejściem na stronę zakupów.

Nie musisz być ekspertem ubezpieczeniowym!
To my poprowadzimy cię przez proces sprzedaży w poniższych kilku krokach, abyś mógł szybko kupić ubezpieczenie turystyczne.
Polisa Warta Travel w 4 krokach

Potrzebujesz tylko 30 sekund, żeby poznać cenę.

Najpierw wybieramy jeden z przygotowanych pakietów:

PAKIET PODRÓŻNIK

Pakiet dla osób szukających kompleksowej ochrony w przystępnej cenie, typowy pakiet dla osób wypoczywających za granicą.

PAKIET SPORT


Ubezpieczenie Turystyczne dla osób amatorsko uprawiających sport m.in: narciarstwo, snowboard, windsurfing czy też pływających na nartach wodnych.Pakiet można rozszerzyć o ryzyko uprawiana sportów ekstremalnych!

PAKIET PRACA

Pakiet dla dla firm delegujących pracowników do pracy za granicami RP oraz osób indywidualnych wyjeżdżających za granicę w celach służbowych i zarobkowych.


Odwołanie imprezy i/lub anulowanie biletu

Opcją dodatkowa (można to ryzyko wykupić bez pakietu, samodzielnie)Ubezpieczenie odwołania imprezy i/lub anulowania biletu z przyczyn losowych,zapewni Ci:
- pokrycie poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów uczestnictwa w imprezie turystycznej w granicach 20% - 80% (nie więcej niż 20 000 zł. w zależności od daty zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną odwołania)
- pokrycie kosztów biletu w granicach jego ceny (nie więcej niż 5000 zł.)

Kiedy wybierzemy interesujący nas pakiet, przechodzimy do głównego okna.
Zaczynamy od zaznaczenia formy ubezpieczenia (domyślnie jest ustawiona "Indywidualna"):


Indywidualna

Ubezpieczenie dla minimum 1 osoby i maksymalnie 5 osób.


Rodzinna

Ubezpieczenie dla rodzin składających się z minimum 2 osób: osoba dorosła w wieku pow. 24 lat oraz dziecko w wieku do 18 lat.
W formie rodzinnej otrzymają Państwo dodatkową zniżkę na wszystkich ubezpieczonych w wysokości 20%. Zniżka łączy się z innymi promocjami


Grupowa

Ubezpieczenie grupowe ze zniżką 10% już od 6 osób.

 

Formy "rodzina" i "grupowa", są tańsze, więc proszę nie zapomnieć zaznaczyć jeżeli wyjazd jest rodzinny lub powyżej 6 osób (nie musi to być grupa zorganizowana, liczy się ilość osób do ubezpieczenia!)

Następnie:

 1. Wybieramy liczbę ubezpieczonych oraz zaznaczamy w jakim są wieku.
 2. Wybieramy region (Europa, cały świat) naszego wyjazdu oraz daty wyjazdu i powrotu.
  (uwaga! - Jeśli ubezpieczony znajduje się poza granicami Polski powinniśmy oznaczyć tą opcję, w takim wypadku odpowiedzialność Warty zacznie się 3 dni po wykupieniu polisy i opłaceniu składki.)
 3. Powinniśmy się zastanowić czy nie będziemy podczas wyjazdu uprawiać sportów ekstremalnych - latem dość modne jest nurkowanie, które do takich sportów należy dlatego zwracam na to uwagę.
 4. W tym momencie pozostaje nam wybranie interesującego nas zakresu ubezpieczenia.
  Bardzo praktyczne jest przygotowanie przez WARTĘ gotowych wariantów (STANDARD, KOMFORT , PREMIUM ), ale najważniejszą nowością na stronie jest możliwość modyfikacji tych pakietów.

Osobiście doradzał bym do pakietu standard wykupienie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym. Podstawowa suma ubezpieczenia OC to 10.000 zł, a w dzisiejszych czasach naprawdę warto takie ubezpieczenie wykupić i nie warto na tym oszczędzać, bo składki zaczynają się od kilku złotych.

Tym sposobem mamy już wyliczoną składkę widoczną w prawym dolnym rogu ekranu, pozostaje tylko wpisać kod rabatowy.

Kod rabatowy wpisujemy w wyskakujące okienko, które wygląda tak:

kod promocyjny warta

Kod rabatowy Warta Direct KRAD00410000

- to dodatkowa zniżka (10%) ode mnie.
Po wpisaniu kodu, składka zostanie przeliczona z uwzględnieniem rabatu.

5. Klikamy przycisk "Dalej" i przenosimy się do kolejnego panelu czyli wpisywania danych.
Po wypełnieniu pól obowiązkowych można kliknąć w przycisk zapłać - zostaniemy przekierowani do portalu przelewy24 poprzez który, po wybraniu interesującej nas formy płatności - przelew lub karta kredytowa - dopełniamy reszty formalności.

6. Polisa zostaje nam przesłana na adres e-mail, a na telefon komórkowy dostajemy informację o numerze polisy i numerach centrum alarmowego WARTY.

Kup online Warta Travel 3Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

 Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

Procedura zakupu polisy "Warta Travel"

Przeczytaj to przed wejściem na stronę zakupów.

Nie musisz być ekspertem ubezpieczeniowym!
To my poprowadzimy cię przez proces sprzedaży w poniższych kilku krokach, abyś mógł szybko kupić ubezpieczenie turystyczne.
Polisa Warta Travel w 4 krokach

Potrzebujesz tylko 30 sekund, żeby poznać cenę.

Najpierw wybieramy jeden z przygotowanych pakietów:

PAKIET PODRÓŻNIK

Pakiet dla osób szukających kompleksowej ochrony w przystępnej cenie, typowy pakiet dla osób wypoczywających za granicą.

PAKIET SPORT


Ubezpieczenie Turystyczne dla osób amatorsko uprawiających sport m.in: narciarstwo, snowboard, windsurfing czy też pływających na nartach wodnych.Pakiet można rozszerzyć o ryzyko uprawiana sportów ekstremalnych!

PAKIET PRACA

Pakiet dla dla firm delegujących pracowników do pracy za granicami RP oraz osób indywidualnych wyjeżdżających za granicę w celach służbowych i zarobkowych.


Odwołanie imprezy i/lub anulowanie biletu

Opcją dodatkowa (można to ryzyko wykupić bez pakietu, samodzielnie)Ubezpieczenie odwołania imprezy i/lub anulowania biletu z przyczyn losowych,zapewni Ci:
- pokrycie poniesionych, a nie zrefundowanych kosztów uczestnictwa w imprezie turystycznej w granicach 20% - 80% (nie więcej niż 20 000 zł. w zależności od daty zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną odwołania)
- pokrycie kosztów biletu w granicach jego ceny (nie więcej niż 5000 zł.)

Kiedy wybierzemy interesujący nas pakiet, przechodzimy do głównego okna.
Zaczynamy od zaznaczenia formy ubezpieczenia (domyślnie jest ustawiona "Indywidualna"):


Indywidualna

Ubezpieczenie dla minimum 1 osoby i maksymalnie 5 osób.


Rodzinna

Ubezpieczenie dla rodzin składających się z minimum 2 osób: osoba dorosła w wieku pow. 24 lat oraz dziecko w wieku do 18 lat.
W formie rodzinnej otrzymają Państwo dodatkową zniżkę na wszystkich ubezpieczonych w wysokości 20%. Zniżka łączy się z innymi promocjami


Grupowa

Ubezpieczenie grupowe ze zniżką 10% już od 6 osób.

 

Formy "rodzina" i "grupowa", są tańsze, więc proszę nie zapomnieć zaznaczyć jeżeli wyjazd jest rodzinny lub powyżej 6 osób (nie musi to być grupa zorganizowana, liczy się ilość osób do ubezpieczenia!)

Następnie:

 1. Wybieramy liczbę ubezpieczonych oraz zaznaczamy w jakim są wieku.
 2. Wybieramy region (Europa, cały świat) naszego wyjazdu oraz daty wyjazdu i powrotu.
  (uwaga! - Jeśli ubezpieczony znajduje się poza granicami Polski powinniśmy oznaczyć tą opcję, w takim wypadku odpowiedzialność Warty zacznie się 3 dni po wykupieniu polisy i opłaceniu składki.)
 3. Powinniśmy się zastanowić czy nie będziemy podczas wyjazdu uprawiać sportów ekstremalnych - latem dość modne jest nurkowanie, które do takich sportów należy dlatego zwracam na to uwagę.
 4. W tym momencie pozostaje nam wybranie interesującego nas zakresu ubezpieczenia.
  Bardzo praktyczne jest przygotowanie przez WARTĘ gotowych wariantów (STANDARD, KOMFORT , PREMIUM ), ale najważniejszą nowością na stronie jest możliwość modyfikacji tych pakietów.

Osobiście doradzał bym do pakietu standard wykupienie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym. Podstawowa suma ubezpieczenia OC to 10.000 zł, a w dzisiejszych czasach naprawdę warto takie ubezpieczenie wykupić i nie warto na tym oszczędzać, bo składki zaczynają się od kilku złotych.

Tym sposobem mamy już wyliczoną składkę widoczną w prawym dolnym rogu ekranu, pozostaje tylko wpisać kod rabatowy.

Kod rabatowy wpisujemy w wyskakujące okienko, które wygląda tak:

kod promocyjny warta

Kod rabatowy Warta Direct KRAD00410000

- to dodatkowa zniżka (10%) ode mnie.
Po wpisaniu kodu, składka zostanie przeliczona z uwzględnieniem rabatu.

5. Klikamy przycisk "Dalej" i przenosimy się do kolejnego panelu czyli wpisywania danych.
Po wypełnieniu pól obowiązkowych można kliknąć w przycisk zapłać - zostaniemy przekierowani do portalu przelewy24 poprzez który, po wybraniu interesującej nas formy płatności - przelew lub karta kredytowa - dopełniamy reszty formalności.

6. Polisa zostaje nam przesłana na adres e-mail, a na telefon komórkowy dostajemy informację o numerze polisy i numerach centrum alarmowego WARTY.

Kup online Warta Travel 3Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

 Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

Regulamin serwisu www.wartadirect.com.pl

Warta Jacek Pasławski informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów. W szczególność oferty jakichkolwiek usług, w tym usług ubezpieczeniowych, świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Warta Jacek Pasławskii podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 

Warta Jacek Pasławski oświadcza, że choć materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością to z uwagi na specyfikę świadczonych usług, oraz okresowość aktualizacji danych Warta Jacek Pasławski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność danych, w tym w szczególności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, analiz finansowych, raportów i informacji o produktach. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych wiadomości ponosi użytkownik niniejszego serwisu internetowego. Warta Jacek Pasławski nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania, oparcia się na tych informacjach lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Zawartość niniejszej witryny internetowej, w szczególności znaki towarowe są chronione prawem polskim.
Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego są zastrzeżone.
Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do TUiR i TUnŻ WARTA S.A. Warta Jacek Pasławski Żadna część portalu Warta Jacek Pasławski nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody Warta Jacek Pasławski.

Warta Jacek Pasławski zapewnia osoby wypełniające formularze kontaktu na niniejszej stronie, że przestrzega zasad polityki prywatności.

W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem stron internetowych, do których link jest umieszczony w serwisie wartadirect.com.pl lub w ramach serwisu warta.pl i wartadirect.pl  właściwy jest niniejszy regulamin.

Kup polisę Warta Dom online - kod rabatowy Wartadirect: KRAD00410000
Fotolia 68114927 XS  

Informacja o ubezpieczeniu "Warta Dom"

Karta produktu Warta Dom24 - plik do pobrania

 

Poniższy tekst, zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia WARTA DOM 24+ o symbolu C5462 (zwanych dalej OWU).
Powyższe OWU obowiązują od dnia 13 marca 2018 roku

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Dom 24+ to oferta dla klientów, którzy cenią sobie swój czas. Ubezpieczenie to można zawrzeć przez Internet i zapewnić sobie spokój oraz bezpieczeństwo,ubezpieczając dom czy mieszkanie od standardowych zagrożeń.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu
 • ruchomości domowe
 • garaż
 • ogrodzenie

chronione na wypadek typowych zdarzeń: pożaru, zalania, huraganu, przepięcia, stłuczenia szyb, uderzenia pioruna, a także innych zdarzeń określonych w §5 OWU

dodatkowo chronione mogą być również:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczeń określonych w §39 OWU
 • ruchomości poza domem (pakiet torebka) w zakresie usiłowania lub dokonania rabunku
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w zakresie szkód powstałych lub spowodowanych w związku z posiadaniem mienia, amatorskim uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz innych wskazanych w §30 OWU
  oraz

usługi assistance, polegające m.in. na pomocy interwencyjnej,

 • infolinii medycznej oraz innych wymienionych w §46 OWU

suma ubezpieczenia:

 • z zastrzeżeniem OWU, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa klient
 • suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • przedmiotów, do których klient nie posiada tytułu prawnego
 • ruchomości domowych znajdujących się w budynku w trakcie budowy
 • dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, broni wszelkiego rodzaju
 • przedmiotów służących wyłącznie działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej
 • oraz pozostałych wskazanych w §6, §21, §31, §40, §56 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • poniżej 100 zł
 • wynikające z braku przeglądów technicznych, badań okresowych lub innych obowiązków, do których zobowiązują przepisy prawa

a także szkody powstałe w wyniku:

 • powodzi – przez okres 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych przez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory
 • powstałe wskutek naturalnego zużycia
 • dewastacji
  oraz
 • kradzieży z włamaniem i rabunku materiałów opałowych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia wskazane zostały w §6, §21, §31, §40, §56 OWU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie w zakresie mienia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Przejdź do zakupu polisy online
kod promocyjny Warta: KRAD00410000 = 10% zniżki

Kup polisę Warta Dom online

Chcę jeszcze sprawdzić jak kupić polisę Warta Dom on-line

jakkupicdom
 •  
 •   Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.
 • Wróć na górę strony
  Wróć na górę strony
Kup polisę Warta Dom online - kod rabatowy Wartadirect: KRAD00410000
Fotolia 68114927 XS  

Informacja o ubezpieczeniu "Warta Dom"

Karta produktu Warta Dom24 - plik do pobrania

Poniższy tekst, zawiera najważniejsze informacje o produkcie. Pełne informacje o produkcie podawane są przed zawarciem umowy ubezpieczenia i zawarte są w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia WARTA DOM 24+ o symbolu C5462 (zwanych dalej OWU).
Powyższe OWU obowiązują od dnia 13 marca 2018 roku

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

Warta Dom 24+ to oferta dla klientów, którzy cenią sobie swój czas. Ubezpieczenie to można zawrzeć przez Internet i zapewnić sobie spokój oraz bezpieczeństwo,ubezpieczając dom czy mieszkanie od standardowych zagrożeń.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu
 • ruchomości domowe
 • garaż
 • ogrodzenie

chronione na wypadek typowych zdarzeń: pożaru, zalania, huraganu, przepięcia, stłuczenia szyb, uderzenia pioruna, a także innych zdarzeń określonych w §5 OWU

dodatkowo chronione mogą być również:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków w zakresie świadczeń określonych w §39 OWU
 • ruchomości poza domem (pakiet torebka) w zakresie usiłowania lub dokonania rabunku
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym w zakresie szkód powstałych lub spowodowanych w związku z posiadaniem mienia, amatorskim uprawianiem sportu, posiadaniem zwierząt domowych oraz innych wskazanych w §30 OWU
  oraz

usługi assistance, polegające m.in. na pomocy interwencyjnej,

 • infolinii medycznej oraz innych wymienionych w §46 OWU

suma ubezpieczenia:

 • z zastrzeżeniem OWU, sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną określa klient
 • suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

 • przedmiotów, do których klient nie posiada tytułu prawnego
 • ruchomości domowych znajdujących się w budynku w trakcie budowy
 • dzieł sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, broni wszelkiego rodzaju
 • przedmiotów służących wyłącznie działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej
 • oraz pozostałych wskazanych w §6, §21, §31, §40, §56 OWU

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Warta nie odpowiada za szkody:

 • poniżej 100 zł
 • wynikające z braku przeglądów technicznych, badań okresowych lub innych obowiązków, do których zobowiązują przepisy prawa

a także szkody powstałe w wyniku:

 • powodzi – przez okres 30 dni od dnia zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
 • zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych przez niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory
 • powstałe wskutek naturalnego zużycia
 • dewastacji
  oraz
 • kradzieży z włamaniem i rabunku materiałów opałowych

Pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia wskazane zostały w §6, §21, §31, §40, §56 OWU

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

 • ubezpieczenie w zakresie mienia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Przejdź do zakupu polisy online
kod promocyjny Warta: KRAD00410000 = 10% zniżki

Kup polisę Warta Dom online

Chcę jeszcze sprawdzić jak kupić polisę Warta Dom on-linejakkupicdom

 

  Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

Procedura zakupu polisy "Warta Dom"

Przeczytaj to przed wejściem na stronę zakupów.

Nie musisz być ekspertem ubezpieczeniowym!

To my poprowadzimy cię przez proces sprzedaży w poniższych kilku krokach, abyś mógł szybko kupić ubezpieczenie mieszkaniowe.

Potrzebujesz tylko 30 sekund, żeby poznać cenę.

 1. Wybierz rodzaj ubezpieczenia (nieruchomości) Wybierz rodzaj nieruchomości, którą chcesz ubezpieczyć, a następnie kliknij "Kup teraz".
 2. Dane nieruchomości Wprowadź podstawowe dane swojej nieruchomości i poznaj propozycję naszego eksperta.
  W oparciu o przeprowadzona analizę miliona polis mieszkaniowych nasi eksperci przygotowali gotowe oferty.
  Pamiętaj, że zawsze możesz dopasować parametry oferty do indywidualnych potrzeb.
  - zaznacz "Cesję" - jeżeli potrzebna.
  - zmodyfikuj przygotowaną ofertę, jeżeli jest taka konieczność.
  Kliknij - DALEJ!
 3. Dane ubezpieczającego/ubezpieczonego(ubezpieczonych)
  Wypełnij dane potrzebne do zawarcia ubezpieczenia. Kliknij
  - DALEJ!
 4. Uzupełnij dane miejsca ubezpieczenia (adres)
  Kliknij - DALEJ!
 5. Zawarcie umowy - sprawdź czy dane do ubezpieczenia, zakres i adresy są poprawne. - wybierz ilość rat
  Kliknij - ZAPŁAĆ!
 6. PŁATNOŚĆ Po poprawnej weryfikacji płatności - otrzymasz informację o zawartej umowie na podany adres e-mail i telefon (sms)
  Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z załączoną polisą.

Kod rabatowy Warta Direct KRAD00410000

Kup polisę Warta Dom online

 

Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

Wróć na górę strony
Wróć na górę strony

 

Procedura zakupu polisy "Warta Dom"

Przeczytaj to przed wejściem na stronę zakupów.

Nie musisz być ekspertem ubezpieczeniowym!

To my poprowadzimy cię przez proces sprzedaży w poniższych kilku krokach, abyś mógł szybko kupić ubezpieczenie mieszkaniowe.

Potrzebujesz tylko 30 sekund, żeby poznać cenę.

 1. Wybierz rodzaj ubezpieczenia (nieruchomości) Wybierz rodzaj nieruchomości, którą chcesz ubezpieczyć, a następnie kliknij "Kup teraz".
 2. Dane nieruchomości Wprowadź podstawowe dane swojej nieruchomości i poznaj propozycję naszego eksperta.
  W oparciu o przeprowadzona analizę miliona polis mieszkaniowych nasi eksperci przygotowali gotowe oferty.
  Pamiętaj, że zawsze możesz dopasować parametry oferty do indywidualnych potrzeb.
  - zaznacz "Cesję" - jeżeli potrzebna.
  - zmodyfikuj przygotowaną ofertę, jeżeli jest taka konieczność.
  Kliknij - DALEJ!
 3. Dane ubezpieczającego/ubezpieczonego(ubezpieczonych)
  Wypełnij dane potrzebne do zawarcia ubezpieczenia. Kliknij
  - DALEJ!
 4. Uzupełnij dane miejsca ubezpieczenia (adres)
  Kliknij - DALEJ!
 5. Zawarcie umowy - sprawdź czy dane do ubezpieczenia, zakres i adresy są poprawne. - wybierz ilość rat
  Kliknij - ZAPŁAĆ!
 6. PŁATNOŚĆ Po poprawnej weryfikacji płatności - otrzymasz informację o zawartej umowie na podany adres e-mail i telefon (sms)
  Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z załączoną polisą.

kod promocyjny Warta: KRAD00410000 = 10% zniżki

Kup polisę Warta Dom online

 

Jeżeli natrafisz na jakiś problem, to zadzwoń do mnie: 602-300-137, postaram się pomóc.

Wróć na górę strony
Wróć na górę strony