Obowiązek informacyjny

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 1 października 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o Dystrybucji Ubezpieczeń. Ustawa ta w sposób kompleksowy reguluje prawa i obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń.

Informujemy, że pośredniczymy w sprzedaży ubezpieczeń TUiR Warta S.A. i TUnŻ Warta S.A. z siedzibą: rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa

Jako Agent ubezpieczeniowy prowadzę działalność pod firmą WARTA – JACEK PASŁAWSKI z siedzibą: 31-406 Kraków Al. 29 Listopada 153
Jestem zarejestrowany pod numerem: 11111191/A - w rejestrze agentów (wpis można sprawdzić pod adresem : www.au.knf.gov.pl).

W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne uwzględnione w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S. A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A., z siedzibą w Warszawie, rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa ("Warta"), każda  Spółka w zakresie kierowanego do niej wniosku. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.

Od dnia wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń klient agenta ubezpieczeniowego, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej ma prawo złożenia reklamacji na działalność agenta ubezpieczeniowego w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Skargi, zażalenia, w tym reklamacje, mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR WARTA S.A. w formie pisemnej na adres: skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje, telefonicznie pod nr 502 308 308 oraz w każdej jednostce TUiR WARTA S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu. TUiR WARTA S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest jednostka organizacyjna wyznaczona przez Zarząd TUiR WARTA S.A. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, zażaleń, reklamacji udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:

  1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona WWW: https://www.knf.gov.pl),
  2. Rzecznik Finansowy (strona WWW: http://rf.gov.pl/).