Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem ( bez względu na jego mutacje) są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Jeśli Ubezpieczony znajdzie się w szpitalu ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 2 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę Warta Travel. W sytuacji lekkiego przebiegu choroby i konieczności przebywania Ubezpieczonego w izolatorium a współubezpieczonych na kwarantannie, Warta pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia dla każdej z osób do 5 000 zł, w sytuacji jeśli wcześniej zarezerwowany pobyt nie może zostać wykorzystany lub zakończy się podczas kwarantanny / izolatorium.

Tak, na polisach Warta Travel dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie. „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia i usługi assistance związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określonej w umowie ubezpieczenia oraz koszty izolatorium lub kwarantanny do sumy ubezpieczenia 5 000 zł na osobę/ The insurance also includes the cost of medical treatment and assistance services related to a sudden illness with COVID-19 during the travel abroad – within sum insured for medical costs and assistance specified in the insurance contract and costs of isolation or quarantine up to the sum insured of PLN 5,000 per person”.

Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu Warta Travel jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.

Jeśli u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty  izolatorium  (noclegi i wyżywienie) do kwoty 5 000 zł,  wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju lub koszty przedłużonego pobytu w hotelu/ mieszkaniu/ pensjonacie/ kwaterach, które pierwotnie zarezerwował Ubezpieczony. 

Jeśli w związku z zachorowaniem Ubezpieczonego osoby wspólnie z nim podróżujące, ubezpieczone na tej samej polisie będą zobowiązane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju do odbycia kwarantanny Warta pokryje koszty noclegów i wyżywienia do limitu  5 000 zł na każdego Ubezpieczonego. 

Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:

- jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku,

- jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 po kontakcie z zakażonym współubezpieczonym,

- jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).

Tak, jeśli Ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.

W ramach ubezpieczenia Warta Travel organizowany jest transport medyczny Ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK), wyłącznie w sytuacji jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne.

 - Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną/izolatorium i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby).

- Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną/izolatorium zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski.

- Jeśli Ubezpieczony przebywający na kwarantannie, zgodnie z decyzją władz  będzie mógł opuścić miejsce w którym ją odbywał, a jednocześnie wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski.

Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID-19 przebywa w szpitalu/izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego, a w przypadku osób objętych kwarantanną aż do czasu uzyskania zwolnienia z kwarantanny przez odpowiednie służby.

Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia

Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:

- kosztów profilaktycznych testów na COVID-19,

- kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,

- kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki/prewencji,

- kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/ państwowe,

- kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski jeśli ubezpieczony postąpi wbrew zaleceniom lokalnych władz.

travel5